Privacyreglement

Versie: Januari 2018. Versie 1.0


Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met CTS IT BV, Keesomstraat 26, 6716 AB Ede, kvk: 57811466.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat CTS IT BV in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. CTS IT BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• het verlenen van toegang tot onze website;
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• product- en dienstontwikkeling;
• het bepalen van strategie en beleid;
• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot CTS IT BV, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• NAW-gegevens;
• geslacht;
• e-mailadres;
• (mobiel) telefoonnummer;
• Functie en afdeling bij werkgever
• spreektaal

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Cookies
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
CTS IT BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Uw wettelijke rechten
U mag CTS IT BV vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u CTS IT BV verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via support@cts-it.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0318-648880 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen door ons gearchiveerd. U kunt bij ons altijd de laatste versie van het reglement opvragen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.